เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 คุณชัย ทองมีนสุข นายกฯ สมาคม, Dr. Lars Meyer-Waarden  จาก มหาวิทยาลัย Toulous , France และ ดร.กีรัตน์ สงวนไทร ดร.พิชญ์ รัตนเพียร ผู้แทนจาก มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตย์ ได้ หารือในการเปิดหลักสูตร ปริญญาโท และปริญญาเอก  สำหรับ Executive Level ในประเทศไทย

On February 12nd, 2018, Mr. Chai Thongmeensuk, TFTA’s presiden and Dr. Lars Meyer-Waarden from Toulous University, France had a meeting with Dr.Keerath Sanguansai and Dr. Pitt Rattanapian from Rattana Bundit University (RBAC) to confer about opening master degree and doctoral degree programs together.  

Facebook
Twitter
Google Plus
Line
Thai-French Technical Association