การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และครบรอบ 25 ปี สมาคมฯ

เรียน สมาชิก สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย – ฝรั่งเศส ทุกท่าน

สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย – ฝรั่งเศส เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เพื่อแจ้งให้ทราบและหารือร่วมกัน และงานเลี้ยงสังสรรค์ครบรอบ 25 ปีสมาคมฯ ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 17.00 น. ณ ห้อง Arnoma 3rd Fl., โรงแรม อโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ ถ.ราชดำริ

กำหนดการ

17.00 น.            ลงทะเบียน

17.15 น.            นายชัย ทองมีนสุข นายกสมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส กล่าวเปิดงาน

17.20 น.            เริ่มการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

                        วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

                        วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 (เอกสารแนบ 1)

                        วาระที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2561

                        วาระที่ 4 พิจารณารับรองงบดุลและงบรายได้ค่าใช้จ่ายประจำปี 2561 (เอกสารแนบ 2)

                        วาระที่ 5 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าบริการ

                        วาระที่ 6 การเลือกตั้ง/แต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดที่ 6 วาระปี 2562 – 2564

                        วาระที่ 7 แผนกิจกรรมปี 2562

                        วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

18.00 น.           ร่วมรับประทานอาหาร

18.45 น.           กล่าวประวัติสมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส ครบรอบ 25 ปี

                         โดย นายสุชัย รอยวิรัตน์ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส

19.00 น.            ความสัมพันธ์ด้านการค้าระหว่างประเทศฝรั่งเศส – ไทย

                         โดย ผู้แทนจากสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

19.15 น.             การบรรยายพิเศษ เรื่อง A.I. ปัญญาประดิษฐ์ พิชิตโลก

โดย ดร.ยรรยง เต็งอำนวย

อาจารย์เกษียณราชการภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การบรรยายพิเศษ เรื่อง The Rise Robot…ฤาหุ่นยนต์จะแทนมนุษย์

 โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์

ผู้บริหารประจำสำนักงานศึกษาและพัฒนาโครงการพิเศษ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์      

20.30 น.            งานเลี้ยงสังสรรค์ครบรอบ 25 ปี สมาคมฯ

ท่านที่สนใจเข้าร่วมงาน ส่งแบบตอบรับ หรือแจ้งชื่อเข้าร่วมได้ที่ คุณศิริภักตร์ ชาติพจน์ (เจ้าหน้าที่สมาคมฯ) 

โทร. 0-2354-5333 ต่อ 510 โทรสาร. 0-2354-5322 และ E-mail : info@tfta.or.th