แจ้งเลื่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 TFTA

TFTA - logo edit

เรียน คณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการสมาคมวิชาการและเทคนิคไทย – ฝรั่งเศส

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส “COVID-19” ทางสมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส จึงขอเลื่อนวันการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17.00 – 20.00 น. ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ ถ.ราชดำริ โดยเลื่อนวันออกไปไม่มีกำหนด

ทั้งทางสมาคมฯ ขอแจ้งกำหนดการไว้เบื้องต้นดังนี้

17.00 น.            ลงทะเบียน

17.30 น.            นายอุทิศ จันทร์เจนจบ นายกสมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส

                        กล่าวเปิดงาน

17.45 น.            การบรรยายพิเศษ เรื่อง Energy Management with AI and IoT

                        โดย ดร.วโรดม คำแผ่นชัย CEO and Co-Founder, Alto Tech

18.30 น.            การบรรยายเรื่อง ระบบรางกับการพัฒนาเมืองหลัก

                        โดย นายฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย

                              นายนคร จันทรศร ที่ปรีกษาผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                              แห่งชาติ (สวทช.), อดีตรักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย และที่ปรึกษาสมาคม                                วิชาการและเทคนิคไทย – ฝรั่งเศส

19.00 น.            ร่วมรับประทานอาหาร

19.00 น.            เริ่มการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

                        วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

                        วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

วาระที่ 3             พิจารณารับรองงบดุลและงบรายได้ค่าใช้จ่ายประจำปี 2562

                        วาระที่ 4 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าบริการ

                        วาระที่ 5 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2562

                        วาระที่ 6 แผนกิจกรรมปี 2563

                        วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการยืนยันเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในครั้งนี้ หากมีความคืบหน้ากำหนดวันจัดงาน ทางสมาคมฯ จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง

หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณศิริภักตร์ (เจ้าหน้าที่สมาคมฯ) โทร. 0-2354-5333 ต่อ 503 โทรสาร. 0-2354-5322 และ Email : info@tfta.or.th