การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

เรียน สมาชิกสมาคมวิชาการและเทคนิคไทย – ฝรั่งเศส
ตามที่สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส ได้กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17.00 – 20.00 ณ ห้องปัทมชาติ ชั้น 23 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ ได้ขอเลื่อนการประชุมออกไป เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส “COVID-19” ที่เกิดขึ้นทั่วโลกและในประเทศไทย
เพื่อสอดคล้องกับนโยบายและมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ( Social Distancing ) คณะกรรมการสมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯทุกท่านเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 แบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Application (Link แนบด้านล่าง) ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
                        วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ
                        วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561    
                        วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบดุลและงบรายได้ค่าใช้จ่ายประจำปี 2562
                        วาระที่ 4 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าบริการ
                        วาระที่ 5 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2562
                        วาระที่ 6 แผนกิจกรรมปี 2563
                        วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
*** รูปแบบของ Online Meeting
  1. ใช้ Application “Zoom” ในการเข้าร่วมกิจกรรม
  2. เข้าร่วมโดยการเปิดลิ้งค์ที่ได้รับในอีเมลด้วย Application Zoom หรือกรอก Meeting ID และ Passcode รายละเอียดด้านล่าง
  3. กรุณาใช้ชื่อใน Zoom Application ให้ตรงกับชื่อ – นามสกุล ภาษาอังกฤษ ***
  4. รอคิวประมาณ 1-10 นาทีใน waiting room

ท่านที่สนใจเข้าร่วมงาน รบกวนกรอกแบบตอบรับ(ตามไฟล์แนบ) หรือแจ้งชื่อเข้าร่วมได้ที่ คุณศิริภักตร์(เจ้าหน้าที่สมาคมฯ)

โทร. 0-2354-5333 ต่อ 503 โทรสาร. 0-2354-5322 และ E-mail : info@tfta.or.th

ลิงค์สำหรับเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 TFTA
Topic: Thai – French Technical Association Annual General Meeting 2019
Time: Sep 10, 2020 Time 02:00 PM. Bangkok
 Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/85073047911?pwd=RGdvb1owbmZYbm10TW5ySUc5UWRlUT09

Meeting ID: 850 7304 7911

Passcode: 256309