New Entrepreneur 4.0 Training Course

สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส ขอเชิญท่านเข้าร่วม

หลักสูตรอบรม

นักธุุรกิจรุ่นใหม่ 4.0

กุมภาพันธ์ - เมษายน 2561 เวลา 17.00 - 21.00 น.

ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด อโศก

หลักการและเหตุผล

ในยุคปัจจุบัน ทั้งภาคธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางมีการแข่งขันกันอย่างสูง ทำให้นักธุรกิจหน้าใหม่ๆที่ต้องการสร้างโอกาสทางธุรกิจต้องมีความพยายามอย่างมาก ในท่ามกลางการเปลี่ยนของโลกยุคเศรษฐกิจดิจิทัลที่พึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรคมนาคม และบูรณาการเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่เข้าด้วยกัน ได้ส่งผลให้ต้องเผชิญกับความท้าทายหลายประการ

จากกความสำคัญดังกล่าว สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส จึงร่วมกับ หอการค้าฝรั่งเศส-ไทยสมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศส และมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด จัดงานอบรมหลักสูตร "นักธุรกิจรุ่นใหม่ 4.0" ขึ้นทุกวันพุธ ตั้งเเต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 4 เมษายน 2561 เวลา 17.00 - 21.00 น. ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด อโศก ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นให้ความรู้ แนวคิด แนวปฏิบัติ และประสบการณ์จากนักธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเเนวทางการดำเนินธุรกิจ อุตสาหกรรมในยุค 'Thailand 4.0'
 2. เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจด้วยการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดในรูปแบบ Digital Platform
 3. เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 4. เพื่อเป็นเวทีในการเเลกเปลี่ยนมุมมอง แนวคิดและประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้ Digital Marketing

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้บริหาร
 2. ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ นักลงทุน
 3. นักอุตสาหกรรมยุคใหม่
 4. หน่วยงาน องค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
กำหนดการ

กำหนดการ หลักสูตรอบรม "นักธุรกิจรุ่นใหม่ 4.0"
ทุกวันพุธ เริ่มวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ - 4 เมษายน 2561

ClassTime and Topic
Class 1st
14 กุมภาพันธ์ 2561
17.00 - 18.00 น.
ลงทะเบียน และรับประทานอาหารเย็น

18.00 - 18.15 น.
เปิดตัวและแนะนำหลักสูตร
โดย คุณชัย ทองมีนสุข
นายกสมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส

18.15 - 19.30 น.
New Approach of doing business and customer centric
โดย Mr. Emmanuel Fuavel , Founder and CEO of Astemis
* สรุปและแปลเป็นภาษาไทย
โดย ดร.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ
อุปนายก สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส,
อาจารย์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

20.30 -21.00 น.
ถาม - ตอบ
Class 2nd
21 กุมภาพันธ์ 2561
17.00 - 18.00 น.
ลงทะเบียน และรับประทานอาหารเย็น

18.00 - 20.30 น.
รูปแบบใหม่ทางธุรกิจและการเพิ่มโอกาส
(New Business Model and Opportunity)
- วิธีรับรู้โอกาสในตลาด: การแก้ปัญหา, ไลฟ์สไตล์ใหม่
- การสร้างรูปแบบธุรกิจที่ประสบความสำเร็จด้วยความสามารถในการทำกำไร
- Rebranding - Creative - Innovative Thinking
โดย Ms. Saisin Sinsuk
Independent Strategist and Founder, Datamoon

20.30 - 21.00 น.
ถาม-ตอบ
Class 3rd
28 กุมภาพันธ์ 2561
17.00 - 18.00 น.
ลงทะเบียน และรับประทานอาหารเย็น

18.00 - 20.30 น.
การตลาดดิจิตัล
- การโปรโมตแบรนด์ในตลาดดิจิทัล: เครื่องมือ, การเลือกใช้เครื่องมือ
- Digital Marketing: Concept & Case Study 4.0
โดย คุณปิยะชาติ อิศรภักดี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แบรนดิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

20.30 - 21.00 น.
ถาม-ตอบ
Class 4th
7 มีนาคม 2561
17.00 - 18.00 น.
ลงทะเบียน และรับประทานอาหารเย็น

18.00 - 20.30 น.
การตลาดสินค้าอุตสาหกรรม ยุค 4.0
โดย คุณรุ่งโรจน์ บุญทศ, บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด

20.30 - 21.00 น.
ถาม-ตอบ
Class 5th
14 มีนาคม 2561
17.00 - 18.00 น.
ลงทะเบียน และรับประทานอาหารเย็น

18.00 - 20.30 น.
กฎหมายและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและการป้องกัน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจสำหรับอีคอมเมิร์ซ
- เข้าใจกฎหมายและการละเมิดในโลกดิจิทัล
โดย ผู้เชี่ยวชาญ กฎหมายและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

20.30 - 21.00 น.
ถาม-ตอบ
Class 6th
21 มีนาคม 2561
17.00 - 18.00 น.
ลงทะเบียน และรับประทานอาหารเย็น

18.00 - 20.30 น.
Case Studies: Start up & Scale up
- กรณีศึกษา: Start up จากต่างประเทศ
โดย ตัวแทนจาก Franco-Thai Chamber of Commerce

20.30 - 21.00 น.
ถาม-ตอบ
Class 7th
28 มีนาคม 2561
17.00 - 18.00 น.
ลงทะเบียน และรับประทานอาหารเย็น

18.00 - 20.30 น.
Case Studies: Start up & Scale up
- ธุรกิจกับเทคโนโลยี เครื่องมือ SMEs
โดย ผู้ประกอบการ

20.30 - 21.00 น.
ถาม-ตอบ
Class 8th
4 เมษายน 2561
17.00 - 18.00 น.
ลงทะเบียน

18.00 - 19.00 น.
ปัจฉิมนิเทศ และมอบใบประกาศนียบัตร

หมายเหตุ : สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงวัน เวลา และวิทยากร โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ลงทะเบียนออนไลน์

* โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน (Cost)
- สมาชิก TFTA : ท่านละ 25,000 บาท
- บริษัท โรงงาน และบุคคลทั่วไป : 28,000 บาท
*อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (อัตรานี้รวมค่าเอกสาร อาหารเย็น และสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ 3%) /ค่าสัมมนาสามารถลงรายจ่ายได้ 200%

ดาวน์โหลดเอกสาร
หลักการและเหตุผล

ในยุคปัจจุบัน ทั้งภาคธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางมีการแข่งขันกันอย่างสูง ทำให้นักธุรกิจหน้าใหม่ๆที่ต้องการสร้างโอกาสทางธุรกิจต้องมีความพยายามอย่างมาก ในท่ามกลางการเปลี่ยนของโลกยุคเศรษฐกิจดิจิทัลที่พึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรคมนาคม และบูรณาการเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่เข้าด้วยกัน ได้ส่งผลให้ต้องเผชิญกับความท้าทายหลายประการ

จากกความสำคัญดังกล่าว สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส จึงร่วมกับ หอการค้าฝรั่งเศส-ไทย, สมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศส และมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด จัดงานอบรมหลักสูตร "นักธุรกิจรุ่นใหม่ 4.0" ขึ้นทุกวันพุธ ตั้งเเต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 4 เมษายน 2561 เวลา 17.00 - 21.00 น. ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด อโศก ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นให้ความรู้ แนวคิด แนวปฏิบัติ และประสบการณ์จากนักธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเเนวทางการดำเนินธุรกิจ อุตสาหกรรมในยุค 'Thailand 4.0'
 2. เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจด้วยการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดในรูปแบบ Digital Platform
 3. เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 4. เพื่อเป็นเวทีในการเเลกเปลี่ยนมุมมอง แนวคิดและประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้ Digital Marketing

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้บริหาร
 2. ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ นักลงทุน
 3. นักอุตสาหกรรมยุคใหม่
 4. หน่วยงาน องค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
กำหนดการ

กำหนดการ หลักสูตรอบรม "นักธุรกิจรุ่นใหม่ 4.0"
ทุกวันพุธ เริ่มวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ - 4 เมษายน 2561

ClassTime and Topic
Class 1st
14 กุมภาพันธ์ 2561
17.00 - 18.00 น.
ลงทะเบียน และรับประทานอาหารเย็น

18.00 - 18.15 น.
เปิดตัวและแนะนำหลักสูตร
โดย คุณชัย ทองมีนสุข
นายกสมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส

18.15 - 19.30 น.
New Approach of doing business and customer centric
โดย Mr. Emmanuel Fuavel , Founder and CEO of Astemis
* สรุปและแปลเป็นภาษาไทย
โดย ดร.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ
อุปนายก สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส,
อาจารย์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

20.30 -21.00 น.
ถาม - ตอบ
Class 2nd
21 กุมภาพันธ์ 2561
17.00 - 18.00 น.
ลงทะเบียน และรับประทานอาหารเย็น

18.00 - 20.30 น.
รูปแบบใหม่ทางธุรกิจและการเพิ่มโอกาส
(New Business Model and Opportunity)
- วิธีรับรู้โอกาสในตลาด: การแก้ปัญหา, ไลฟ์สไตล์ใหม่
- การสร้างรูปแบบธุรกิจที่ประสบความสำเร็จด้วยความสามารถในการทำกำไร
- Rebranding - Creative - Innovative Thinking
โดย Ms. Saisin Sinsuk
Independent Strategist and Founder, Datamoon

20.30 - 21.00 น.
ถาม-ตอบ
Class 3rd
28 กุมภาพันธ์ 2561
17.00 - 18.00 น.
ลงทะเบียน และรับประทานอาหารเย็น

18.00 - 20.30 น.
การตลาดดิจิตัล
- การโปรโมตแบรนด์ในตลาดดิจิทัล: เครื่องมือ, การเลือกใช้เครื่องมือ
- Digital Marketing: Concept & Case Study 4.0
โดย คุณปิยะชาติ อิศรภักดี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แบรนดิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

20.30 - 21.00 น.
ถาม-ตอบ
Class 4th
7 มีนาคม 2561
17.00 - 18.00 น.
ลงทะเบียน และรับประทานอาหารเย็น

18.00 - 20.30 น.
การตลาดสินค้าอุตสาหกรรม ยุค 4.0
โดย คุณรุ่งโรจน์ บุญทศ, บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด

20.30 - 21.00 น.
ถาม-ตอบ
Class 5th
14 มีนาคม 2561
17.00 - 18.00 น.
ลงทะเบียน และรับประทานอาหารเย็น

18.00 - 20.30 น.
กฎหมายและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและการป้องกัน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจสำหรับอีคอมเมิร์ซ
- เข้าใจกฎหมายและการละเมิดในโลกดิจิทัล
โดย ผู้เชี่ยวชาญ กฎหมายและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

20.30 - 21.00 น.
ถาม-ตอบ
Class 6th
21 มีนาคม 2561
17.00 - 18.00 น.
ลงทะเบียน และรับประทานอาหารเย็น

18.00 - 20.30 น.
Case Studies: Start up & Scale up
- กรณีศึกษา: Start up จากต่างประเทศ
โดย ตัวแทนจาก Franco-Thai Chamber of Commerce

20.30 - 21.00 น.
ถาม-ตอบ
Class 7th
28 มีนาคม 2561
17.00 - 18.00 น.
ลงทะเบียน และรับประทานอาหารเย็น

18.00 - 20.30 น.
Case Studies: Start up & Scale up
- ธุรกิจกับเทคโนโลยี เครื่องมือ SMEs
โดย ผู้ประกอบการ

20.30 - 21.00 น.
ถาม-ตอบ
Class 8th
4 เมษายน 2561
17.00 - 18.00 น.
ลงทะเบียน

18.00 - 19.00 น.
ปัจฉิมนิเทศ และมอบใบประกาศนียบัตร

หมายเหตุ : สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงวัน เวลา และวิทยากร โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ลงทะเบียนออนไลน์

* โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน (Cost)
- สมาชิก TFTA : ท่านละ 25,000 บาท
- บริษัท โรงงาน และบุคคลทั่วไป : 28,000 บาท
*อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (อัตรานี้รวมค่าเอกสาร อาหารเย็น และสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ 3%) /ค่าสัมมนาสามารถลงรายจ่ายได้ 200%

ดาวน์โหลดเอกสาร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งได้ที่

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1055-36060-06-5 (สำนักงานใหญ่)
(ผู้ได้รับการมอบหมายจากสมาคม ฯ ในการดำเนินการรับลงทะเบียน รับชำระค่าลงทะเบียน และออกใบเสร็จรับเงิน) 
471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 

โทร:0-2354-5333 Ext. 510 (ภัทรกันต์)/ 502 (กรวิภา) | แฟกซ์: 0-2354-5322 | อีเมล์: seminar@tfta.or.th