การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

เรียน สมาชิกสมาคมวิชาการและเทคนิคไทย – ฝรั่งเศส ตามที่สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส ได้กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17.00 – 20.00 ณ ห้องปัทมชาติ ชั้น 23 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ ได้ขอเลื่อนการประชุมออกไป เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส “COVID-19” ที่เกิดขึ้นทั่วโลกและในประเทศไทย เพื่อสอดคล้องกับนโยบายและมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ( Social Distancing ) คณะกรรมการสมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯทุกท่านเข้าร่...
More

แจ้งเลื่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 TFTA

เรียน คณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการสมาคมวิชาการและเทคนิคไทย – ฝรั่งเศสเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส “COVID-19” ทางสมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส จึงขอเลื่อนวันการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17.00 - 20.00 น. ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ ถ.ราชดำริ โดยเลื่อนวันออกไปไม่มีกำหนดทั้งทางสมาคมฯ ขอแจ้งกำหนดการไว้เบื้องต้นดังนี้17.00 น.            ลงทะเบียน17.30 น.            นายอุทิศ จันทร์เจนจบ นายกสมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส                    ...
More