การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และครบรอบ 25 ปี สมาคมฯ

เรียน สมาชิก สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย – ฝรั่งเศส ทุกท่าน สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย – ฝรั่งเศส เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เพื่อแจ้งให้ทราบและหารือร่วมกัน และงานเลี้ยงสังสรรค์ครบรอบ 25 ปีสมาคมฯ ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 17.00 น. ณ ห้อง Arnoma 3rd Fl., โรงแรม อโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ ถ.ราชดำริ กำหนดการ 17.00 น.            ลงทะเบียน 17.15 น.            นายชัย ทองมีนสุข นายกสมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส กล่าวเปิดงาน 17.20 น.            เริ่มการประช...
More

TFTA Meeting with AAEF (Association des Anciens Etudiants en France)

การประชุม, TFTA, AAEF, สนฝ, สมาคมไทยฝรั่งเศส, สมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศส, ศิรเวท, สุกัญญา, ศุขเนตร, ประชุม
การประชุม หารือความร่วมมือของ TFTA และ สมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศส :การประชุม: สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส ประชุมหารือร่วมกับ สมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศส ในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ณ ร้านอาหารญี่ปุ่น KI – SHIN ถ.วิทยุ เพื่อหารือความร่วมมือระหว่าง 2 สมาคม ซึ่งในวันดังกล่าว มีตัวแทนจากสมาคมฯ คือ คุณชัย ทองมีนสุข นายกสมาคมฯ, คุณกิตติ วิสุทธิรัตนกุล อุปนายก, ดร.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ อุปนายก และคุณเมลาณี เกสลิน เลขานุการฯ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งกรรมการจากสมาคมนักเรียน...
More