Railway Technology and Management Seminar

สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส ได้จัดงานสัมมนา “เทคโนโลยีระบบรางและการบริหารจัดการ”  ขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยงานสัมมนาครั้งนี้ได้รับการร่วมมือและสนับสนุนจากกับสภาวิศวกร ในวันงานเริ่มต้วยพิธีเปิดงานโดย คุณไกร ตั้งสง่า อุปนายกสภาวิศวกร และกล่าวต้อนรับโดย คุณชัย ทองมีนสุข นายกสมาคมฯ จากนั้นเป็นการเริ่มต้นบรรยาย หัวข้อ “โครงสร้างรถไฟในเมืองไทย” โดย คุณนคร จันทศร ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนา...
More

Urban Development with Railway System’s seminar

TFTA, tfta, thaifrench, COE, Engineer, สมาคมไทยฝรั่งเศส, สภาวิศวกร, วิศวะ, วิศวกร, ระบบราง, railway
สภาวิศวกร และ สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส ร่วมจัดสัมมนา "วิศวกรรมระบบรางกับการพัฒนาเมือง" งานสัมมนาวิศวกรรมระบบรางกับการพัฒนาเมือง ทางสมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส ร่วมกับสภาวิศวกร ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเข้าใจถึงทิศทางของเทคโนโลยีและรูปแบบการบริหารจัดการเมืองสมัยใหม่ จึงจัดสัมมนาเรื่อง “วิศวกรรมระบบรางกับการพัฒนาเมือง” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.30-16.30 น. ณ อาคาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เพื่อนำเสนอแนวทางการวางแผนและบริหารจัดการเ...
More