การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และครบรอบ 25 ปี สมาคมฯ

เรียน สมาชิก สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย – ฝรั่งเศส ทุกท่าน สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย – ฝรั่งเศส เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เพื่อแจ้งให้ทราบและหารือร่วมกัน และงานเลี้ยงสังสรรค์ครบรอบ 25 ปีสมาคมฯ ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 17.00 น. ณ ห้อง Arnoma 3rd Fl., โรงแรม อโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ ถ.ราชดำริ กำหนดการ 17.00 น.            ลงทะเบียน 17.15 น.            นายชัย ทองมีนสุข นายกสมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส กล่าวเปิดงาน 17.20 น.            เริ่มการประช...
More

Railway Technology and Management Seminar

สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส ได้จัดงานสัมมนา “เทคโนโลยีระบบรางและการบริหารจัดการ”  ขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยงานสัมมนาครั้งนี้ได้รับการร่วมมือและสนับสนุนจากกับสภาวิศวกร ในวันงานเริ่มต้วยพิธีเปิดงานโดย คุณไกร ตั้งสง่า อุปนายกสภาวิศวกร และกล่าวต้อนรับโดย คุณชัย ทองมีนสุข นายกสมาคมฯ จากนั้นเป็นการเริ่มต้นบรรยาย หัวข้อ “โครงสร้างรถไฟในเมืองไทย” โดย คุณนคร จันทศร ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนา...
More