งานวันคล้ายวันสถาปนาสภาวิศวกร ครบ 20 ปี

เมื่อวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส (TFTA) ได้รับเชิญจาก สภาวิศวกร เข้าร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนาสภาวิศวกร เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ณ สำนักงานสภาวิศวกร อาคาร วสท. On November 30th 2018, Thai – French Technical Association (TFTA) attended to the 20th Anniversary of the founding of Council of Engineers Thailand (COET) from COET at Council of Engineers, Wor.Sor.Tor Building.
More

Urban Development with Railway System’s seminar

TFTA, tfta, thaifrench, COE, Engineer, สมาคมไทยฝรั่งเศส, สภาวิศวกร, วิศวะ, วิศวกร, ระบบราง, railway
สภาวิศวกร และ สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส ร่วมจัดสัมมนา "วิศวกรรมระบบรางกับการพัฒนาเมือง" งานสัมมนาวิศวกรรมระบบรางกับการพัฒนาเมือง ทางสมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส ร่วมกับสภาวิศวกร ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเข้าใจถึงทิศทางของเทคโนโลยีและรูปแบบการบริหารจัดการเมืองสมัยใหม่ จึงจัดสัมมนาเรื่อง “วิศวกรรมระบบรางกับการพัฒนาเมือง” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.30-16.30 น. ณ อาคาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เพื่อนำเสนอแนวทางการวางแผนและบริหารจัดการเ...
More