Railway Technology and Management Seminar

สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส ได้จัดงานสัมมนา “เทคโนโลยีระบบรางและการบริหารจัดการ”  ขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยงานสัมมนาครั้งนี้ได้รับการร่วมมือและสนับสนุนจากกับสภาวิศวกร ในวันงานเริ่มต้วยพิธีเปิดงานโดย คุณไกร ตั้งสง่า อุปนายกสภาวิศวกร และกล่าวต้อนรับโดย คุณชัย ทองมีนสุข นายกสมาคมฯ จากนั้นเป็นการเริ่มต้นบรรยาย หัวข้อ “โครงสร้างรถไฟในเมืองไทย” โดย คุณนคร จันทศร ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนา...
More